Star FM Sebes - Your Station , Your MUSIC Star Fm - live FM

S.C. Nichi Ardeal Group SRL- RADIO STAR 90.1, Sediul social –Alba Iulia, Calea Motilor nr. 106
 
PUNCT DE LUCRU:SEBES, TRR.24 IANUARIE NR.5
Reprezentata legal prin: Nicoleta Lemeny
Numele persoanelor  responsabile de conducerea societatii comerciale si ale celor care isi asuma in principal responsabilitatea editoriala :
  • Nicoleta Lemeny-Administrator
  • Ionut Lemeny- Director General


Prezentul Cod Deontologic a fost elaborat si adoptat de angajatii  Radio Star Sebes 90.1.Prevederile acestuia fiind liber consimÅ£ite de membrii echipei noastre redactionale,. Aplicarea prevederilor prezentului Codului Deontologic si a prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002 va fi  realizata sub stricta  supraveghere a  conducerii SC NICHI ARDEAL GROUP SRL- detinatoare a licentei pentru Radio Star 90.1.

Iata cateva dintre reperele codului deontologic definite si adoptate de membrii echipei Radio Star:

Interesul public


       NoÅ£iunea interes public va fi înÅ£eleasă pornind de la următoarele premise:
  • Orice chestiune care afectează viaÅ£a comunităţii, este de interes public. Aceasta nu se rezumă numai la aspectele politice, ci include orice altă împrejurare care prezintă interese pentru comunitate.
  • Interesul public nu priveÅŸte doar ceea ce autorităţile consideră că este de interes public.
  • Modul în care funcÅ£ionează ÅŸi acÅ£ionează guvernul, autorităţile ori instituÅ£iile publice, precum ÅŸi orice altă entitate care utilizează bani publici sau care afectează interesul comunităţii este de interes public major.
  • Toate acÅ£iunile, omisiunile, gesturile ÅŸi cuvintele demnitarilor, politicienilor ÅŸi ale tuturor funcÅ£ionarilor publici legate de exercitarea funÅ£iei lor sunt de interes public major. ViaÅ£a privată a acestora este de interes public, atunci când are relevanţă pentru exercitarea funcÅ£iei.
  • Având în vedere contribuÅ£ia autorităţilor la gestionarea puterii ÅŸi a serviciilor publice, critica adusă acestora se bucură de un interes public major.
  • Atunci când nu există un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitată decât de interesul protejării unui alt drept fundamental.
  • Orice informaÅ£ii privind încălcarea drepturilor omului – aÅŸa cum sunt acestea definite în documentele internaÅ£ionale ratificate de România – sunt de interes public major.
1. Rolul Jurnalistului

1.1. Jurnalistul este dator să exercite dreptul inviolabil la libera exprimare, în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucură de o protecÅ£ie sporită în exercitarea acestui drept datorită rolului vital, de apărător al valorilor democratice, pe care presa îl îndeplineÅŸte în societate.
1.2. Jurnalistul este dator să caute să respecte ÅŸi să comunice faptele – aÅŸa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile – în virtutea dreptului publicului de a fi informat.
1.3. Jurnalistul este dator să exprime opinii pe o bază factuală. În relatarea faptelor ÅŸi a opiniilor, jurnalistul va acÅ£iona cu bună credinţă.
1.4. Jurnalistul este dator să semnaleze neglijenţa, injustiţia şi abuzul de orice fel.
1.5. În demersul său de a informa publicul, jurnalistul este dator să reflecte societatea în ansamblul ÅŸi diversitatea ei, acordând acces în presă ÅŸi opiniilor minoritare ÅŸi individuale.
Publicul are dreptul să cunoască nu numai informaţiile şi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă ori considerate inofensive, dar şi pe acelea care ofensează, şochează sau deranjează.
Acestea sunt cerinţe ale pluralismului, toleranţei şi spiritului deschis, fără de care nu există societate democratică.

1.6. Profesia de jurnalist implică drepturi ÅŸi obligaÅ£ii, libertăţi ÅŸi responsabilităţi.
 

2. Conduita profesională

2.1. Respectarea drepturilor omului. În exercitarea rolului său de garant al democraÅ£iei, presa are datoria primordială de a respecat drepturile omului. Astfel:
2.1.1. Jurnalistul este dator să respecte prezumÅ£ia de nevinovăţie.
2.1.2. Jurnalistul este dator să respecte viaÅ£a privată a persoanei (inclusiv aspectele care Å£in de familie, domiciliu ÅŸi corespondenţă). Amestecul în viaÅ£a privată este permis atunci când interesul public de a afla informaÅ£ia prevalează. În acest context, este irelevant dacă o persoană publică a dorit sau nu să dobândească această calitate. O activitate nu este privată doar pentru motivul că nu este desfăşurată în public.
2.1.3. Jurnalistul este dator să Å£ină cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicaÅ£i în infracÅ£iuni, ca victime sau ca autori, cu excepÅ£ia situaÅ£iei în care interesul public cere ca aceÅŸtia să fie identificaÅ£i, sau la solicitarea expresă a părinÅ£ilor sau a reprezentanÅ£ilor lor legali, în vederea protejării interesului superior al minorului.
2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracÅ£iunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu excepÅ£ia situaÅ£iei în care există acordul acestora sau când un interes public major prevalează. De acelaÅŸi regim beneficiază ÅŸi persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităţi, refugiaÅ£i etc.).
2.1.5. Jurnalistul este dator să nu discrimineze nici o persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilităţi ÅŸi să nu instige la ură ÅŸi violenţă atunci când relatează fapte sau îÅŸi exprimă opiniile.
 

2.3. Protecţia surselor

2.3.1. Jurnalistul are obligaÅ£ia de a păstra confidenÅ£ialitatea acelor surse care solicită să îÅŸi păstreze anonimatul sau a acelor surse a căror dezvăluire le poate pune în pericol viaÅ£a, integritatea fizică ÅŸi psihică sau locul de muncă.

 


2.4. Colectarea informaţiilor

2.4.1. Jurnalistul va obÅ£ine informaÅ£ii în mod deschis ÅŸi transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigaÅ£ie este justificată atunci când există un interes public ÅŸi când informaÅ£iile nu pot fi obÅ£inute prin alte mijloace. Se recomandă ca utilizarea tehnicilor speciale de investigaÅ£ie să fie menÅ£ionată explicit în momentul publicării informaÅ£iilor.
 

2.5. Abuzul de statut

2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obÅ£ine beneficii personale sau în favoarea unor terÅ£e părÅ£i constituie o gravă încălcare a normelor etice ÅŸi este inacceptabilă.
2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri în bani sau în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite în considerarea statutului său profesional.
2.5.3. Jurnalistul va evita să se afle într-o situaÅ£ie de conflict de interese. Se recomandă separarea activităţilor editoriale ale jurnalistului de cele politice ÅŸi economice.

 

2.6. Independenţa

2.6.1. Jurnalistul îÅŸi va exercita profesia conform propriei sale conÅŸtiinÅ£e ÅŸi în acord cu principiile prevăzute de Statutul Jurnalistului ÅŸi de prezentul Cod.

 

2.7. Corecţia erorilor. Dreptul la replică

2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde consideră necesar, jurnalistul poate să publice ÅŸi scuze.
2.7.2. Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită ÅŸi rezonabilă.

Pentru mai multe informatii referitoare la legile si dispozitiile care reglementeaza activitatea mass-media in Romania va invitam sa accesati  www.cna.ro

Programul StarFm azi 19-09-2018